معرفی یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری

اصغر کریمی

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱

در معرفی یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری، قسمت اول

https://www.youtube.com/watch?v=OnHronvk41g

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲

بنیاد های اجتماعی و فکری کمونیسم کارگری

https://www.youtube.com/watch?v=muYfjXracdk

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳

https://www.youtube.com/watch?v=Evlk-Wyp38k

 

یک دنیای بهتر قسمت ۴

https://www.youtube.com/watch?v=hH9izHdEmBM

 

یک دنیای بهتر قسمت ۵

مروری بر تاریخ ایران

https://www.youtube.com/watch?v=4a19FoSjwyc

 

یک دنیای بهتر قسمت ۶

ترازنامه عملی جامعه سرمایه داری

https://www.youtube.com/watch?v=_l7D-d-ElVo

 

یک دنیای بهتر قسمت ۷

دولت و روبنای سیاسی

https://www.youtube.com/watch?v=NiGpmSPsCaM

 

یک دنیای بهتر قسمت ۸

فرهنگ، ایدئولوژی و اخلاق

https://www.youtube.com/watch?v=7O1sEugZG8A

 

یک دنیای بهتر قسمت ۹

جامعه آزاد کمونیستی

https://www.youtube.com/watch?v=ACb7MfFZDtY

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۰

انقلاب پرولتری و حکومت کارگری

https://www.youtube.com/watch?v=QqkOAd42rKI

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۱

کمونیسم کارگری و کمونیسم بورژوایی

https://www.youtube.com/watch?v=Fzmk25mLcPI

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۲

انقلاب و اصلاحات

https://www.youtube.com/watch?v=04DgRsWaOfQ

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۳

مقدمه قسمت دوم برنامه

https://www.youtube.com/watch?v=gNpCVMSrfYs

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۴

ساختار و ارگانهای قدرت سیاسی، حکومت شورایی

https://www.youtube.com/watch?v=-YFjks82lVs

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۵

انحلال ارتش و لغو بوروکراسی مافوق مردم

https://www.youtube.com/watch?v=DwQKSPYqkA0

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۶

برقراری دادگستری مستقل و تامین عدالت قضایی برای همه

https://www.youtube.com/watch?v=UsfX3jiRncc

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۷

حقوق و آزادی های فردی و مدنی (1)

https://www.youtube.com/watch?v=OLbWLns6jD8

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۸

حقوق و آزادی های فردی و مدنی (2)

https://www.youtube.com/watch?v=OdcgPkwQ5ic

 

یک دنیای بهتر قسمت ۱۹

برابری و رفع تبعیض

https://www.youtube.com/watch?v=xUXyCU0liJ4

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۰

برابری زن و مرد

https://www.youtube.com/watch?v=iEMzAsFPdcI

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۱

برابری حقوقی کلیه ساکنین کشور مستقل از تابعیت

https://www.youtube.com/watch?v=ApQ9iXpXkmc

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۲

رفع ستم ملی و مساله کرد

https://www.youtube.com/watch?v=l9fk3m0cSGE

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۳

موازین اجتماعی و فرهنگی مدرن و پیشرو

https://www.youtube.com/watch?v=3P12Tg08xI0

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۴

مذهب، ملیت و قومیت

https://www.youtube.com/watch?v=w2xkUVajQAg

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۵

زندگى مشترک، خانواده، ازدواج و طلاق

https://www.youtube.com/watch?v=iohPP_ah0uU

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۶

حقوق کودکان

https://www.youtube.com/watch?v=6mePuO_oXlI

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۷

روابط جنسی

https://www.youtube.com/watch?v=NGFwV2pFsGo

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۸

سقط جنین

https://www.youtube.com/watch?v=gSYSZMh-MV4

 

یک دنیای بهتر قسمت ۲۹

مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

https://www.youtube.com/watch?v=LTjwkQBNuhc

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۰

مبارزه با فحشا

https://www.youtube.com/watch?v=MeyuUE0mVPc

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۱

موازین محاکمات

https://www.youtube.com/watch?v=rZE36CBHZZU

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۲

حقوق متهمین و مجرمین

https://www.youtube.com/watch?v=zw3Skj-OCG8

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۳

لغو مجازات اعدام

https://www.youtube.com/watch?v=yZmz0ccNPYo

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۴

حفظ حرمت و شخصیت مردم

https://www.youtube.com/watch?v=Gxi6IMKdMxo

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۵

رسانه های جمعی

https://www.youtube.com/watch?v=MPE2hcI8uMM

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۶

اعتبار زبان های رایج در کشور و تغییر الفبای فارسی

https://www.youtube.com/watch?v=haPvu5Es8TA

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۷

قوانین کار و رفاه اجتماعی (۱)

https://www.youtube.com/watch?v=b4ezBb6jBqU

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۸

قوانین کار و رفاه اجتماعی (۲)

https://www.youtube.com/watch?v=_7RQepK9GDY

 

یک دنیای بهتر قسمت ۳۹

رفاه و بیمه های اجتماعی

https://www.youtube.com/watch?v=ev858BsCzIU

 

یک دنیای بهتر قسمت ۴۰ (۱)

رفاه و بیمه های اجتماعی (۲)

https://www.youtube.com/watch?v=pfkJHMYwMys

 

یک دنیای بهتر قسمت ۴۱

روابط بین المللی

https://www.youtube.com/watch?v=azjph4jb34k

 

 

مصاحبه با اصغر کریمی درمورد نیروهای مسلح دولتی

https://www.youtube.com/watch?v=u1pJ1nrBN3Y

Advertisements